עורכי דין - צור קשר

שם*:
מייל:
טלפון*:
הודעה:

התחברות עורכי דין


שכחתי את הסיסמה
אין לך חשבון עדיין? צור חשבון

שמור על קשר עורכי דין

דיני נזיקין arrow פיצויים וצווים
פיצויים וצוים

כללי

סוגי פיצויים. תרופת הפיצויים (damages) אינה מוגבלת רק לפיצוי על נזק (compensation). קיימים גם פיצויים עונשיים (Punitive) ופיצויים מוגברים מחד ופיצויים נומינליים מאידך. מהי מטרת פיצויים אלה? ראו הדיון בפיצויים עונשיים בעיזבון אטינגר.

ראשי הנזק. הנזקים המקנים זכות לפיצויים מסווגים לקבוצות ובתוך הקבוצות לראשי נזק. קבוצת הנזק הפיזי, למשל, כוללת נזקים ממוניים (הפסד השתכרות, הוצאות רפואיות, עזרת צד ג' והוצאות אחרות), ונזקים שאינם ממוניים (כאב וסבל ואבדן תוחלת חיים). מהם ראשי הנזק בקבוצת הנזקים הפיזיים לרכוש? הכרנו גם את הנזקים "הטהורים" שאינם נלווים לנזק פיזי – נזק שהוא כלכלי בלבד או שאינו ממוני (גורדון, דעקה). חשוב גם ההבדל בין נזק "מיוחד" לבין נזק "כללי" - ראו סעיף 76 (2) לפקודת הנזיקין.

מטרות דיני הפיצויים. מטרת דיני הפיצויים בנזיקין היא להשיב את הניזוק למצבו אלמלא העוולה (restitutio in integrum) . במה שונה מטרה זו ממטרות הפיצויים בחוזים? מתרופת ההשבה של דיני "עשיית העושר"? על היחס בין הפיצוי החוזי לנזיקי ראו פס"ד זלסקי. מהו ההבדל בין מטרת דיני הנזיקין למטרות דיני הפיצויים בנזיקין?

 

שאלות ועקרונות ביישום עקרון השבת המצב לקדמותו

נזק ממוני ושאינו ממוני. באיזה סוג נזק תיתכן השבת מצב מלאה (פרדו ס' 12-11)?

ניכוי טובות הנאה. כשהעוולה גם מיטיבה עם הניזוק יש לנכות הטבה זו. מה נפסק לעניין זה בזלסקי?

תפישות פיצויים שונות – האם בטלן שנפצע זכאי לפיצוי על הפסד השתכרות (גישה מוחשית מול גישה מופשטת)? האם יש נזק כאשר אדם אינו מודע לו – "צמח" למשל (גישה סובייקטיבית מול גישה קניינית)? האם יש טעם בפיצוי אדם שלא יוכל לעשות שימוש בכספי הפיצוי – "צמח" למשל (גישה פונקציונאלית מול גישה קניינית)? האם זכאי אדם לפיצוי מלא או לפיצוי הוגן (גישה אינדיבידואלית מול גישה חברתית – צדק מתקן מול צדק מחלק)? השוו בין הדומה והשונה בעמר וגדיש.

פיצוי והוגנות מה קורה כאשר הפיצוי מתנגש עם תום הלב (גדיש) או עם תקנת הציבור (פרדו)?

פיצוי עיתי או פיצוי חד פעמי? האם ראוי לפצות את הנפגע בסכום אחד עבור מכלול נזקי העבר והעתיד או שמר ראוי לפצותו מעת לעת לפי התפתחות נזקו? מהם היתרונות והחסרונות של כל שיטה? ראו פסה"ד אסרף ועמר.

אמדן "מדויק" או הערכה גלובלית? האם יש טעם בניסיון לחשב את הנזק באופן מדויק ככל שניתן, או שמא עדיפה הערכה גלובלית? ראו פס"ד אסרף.

 

הפסד השתכרות

הנוסחא הכללית. הפסד השתכרות מחושב לרוב כהפרש שבין השכר אלמלא העוולה לשכר הנפגע בהינתן הפגיעה הפיזית בו, כאשר הפרש זה מוכפל במספר חודשי אבדן ההשתכרות ומותאם למימד הזמן: ריבית והצמדה בנזקי העבר והיוון של הפיצויים לנזקים בעתיד.

השכר אלמלא העוולה. כיצד נדע מה היה שכרו (ההיפותטי) של הניזוק בעבר ובעתיד אלמלא התאונה? מהם מרכיבי השכר הרלבנטיים? האם עליית שכר ריאלי במשק תילקח בחשבון?

השכר בהינתן הפגיעה. לעניין הערכת השכר בהינתן הנזק יש להבחין בין השכר במום בעבר (נתון עובדתי) לבין השכר הצפוי בעתיד. באשר לעתיד, מקובל להעריך שכר במום על ידי קביעת אחוז של אבדן השתכרות המוערך על בסיס נכות רפואית ותפקודית אך אינו זהה להם. ראו פס"ד גרוג'סיאן.

תקופת ההשתכרות. מהו לדעתכם גיל תחילת הפסד ההשתכרות? ראו בעניין זה עניין פינץ סעיפים 14-13. מהו גיל תום תקופת ההשתכרות? בעניין האחרון ראו עיזבון אבני.

בעקבות פס"ד עזבון אטינגר זכאי הניזוק לפיצוי גם בשל אבדן השתכרות בשנים שבהם לא יחיה עקב הנזק שסבל ("השנים האבודות"). כיצד יחושב אובדן השתכרות זה? ראו עניין פינץ סעיפים 12-3. נושא זה קשור גם לנושא בעלי זכות התביעה במותו של אדם - נושא 20.

התאמה לממד הזמן. ריבית והצמדה (עבר) והיוון (עתיד) – ראו להלן.

מצבים מיוחדים של הפסד השתכרות. כיצד יחושב הפסד השתכרות של קטין? האם נתחשב בשיקולים מגזריים (ראו עניין חמד נושא 4 לעיל)? האם זכאי הניזוק לפיצוי בשל אבדן פנסיה, הפרשות מעביד לדמי מחלה ופיצויי פיטורין? ראו ע"א 9079/04 לילך נ. לאופר (טרם פורסם, 15.4.07). האם הפיצוי ניתן לפני מס או לאחר מס?

נזקים ממוניים אחרים – הוצאות רפואיות, עזרת צד שלישי (אקסלרד) והוצאות אחרות כדיור וניידות.

 

נזק לרכוש

כאשר קיים שוני בין עלות תיקון של נכס שניזוק לבין ירידת ערך השוק שלו – למה זכאי הניזוק (גדיש)?

 

התאמה לממד הזמן

נזק שנגרם בעבר – הצמדה מול שערוך וריבית. הערכת הנזק שנגרם בערכים כספיים של מועד גרימתו (ככלל יום ההפרה) מעוררת קושי רב בזמנים של אינפלציה מואצת שבה ערך הכסף נשחק במהירות. בתי המשפט התמודדו עם קושי זה באמצעות איחור מועד הערכת הנזק - שיערוך (ככלל יום פסק הדין). זאת על בסיס עקרונות של ריחוק נזק. המחוקק הגיב בדרך שונה, באמצעות חוק פסיקת ריבית והצמדה המאפשר הצמדת סכום שנפסק החל מיום גרימת הנזק. מהו היחס בין פתרונות השיערוך וההצמדה? ראו פס"ד הורוביץ נ' רשות הנמלים. בכל מקרה זכאי הניזוק לריבית הקבועה בחוק. מהי?

נזק שייגרם בעתיד – היוון. להקדמת הפיצוי - פיצוי בהווה בשל נזק שייגרם בעתיד – משמעות כלכלית. הקדמת הפיצוי מאפשרת לניזוק ליהנות מפירות סכום הפיצוי המוקדם על חשבון המזיק. כדי למנוע פגיעה זו במזיק מתבצעת פעולת היוון שהיא למעשה היפוך של פעולת פסיקת ריבית. מהו שעור ההיוון? מהם מרכיבי אחוז ההיוון? לשאלות אלה ראו פס"ד חיימס נ' איילון.

 

נזקים שאינם ממוניים

מהם ראשי הנזק שאינו ממוני? איזה נזק מכסה כל אחד מהם ואלו תפישות של נזק הם מייצגים (קנייניות? סובייקטיביות? וכו'). האם נראית לכם הלכת פרייליך לעניין פיצויו של "צמח"? באיזה ראש נזק ייכלל הפיצוי בשל אבדן הסיכון להינשא בשל צלקת? כיצד מוערכים הפיצויים בראשי הנזק הלא ממוני בהעדר סרגל מדידה כלשהו? ראו הדיון לעיל בתפישות הפיצויים השונות ופס"ד עזבון מרציאנו. התפתחות חשובהבפסיקת הפיצויים בשל נזק שאינו ממוני חלה בעניין עמר - מהי?

 

ראיות ופרוצדורה

על מי מוטל נטל הוכחת הנזק? מתי יתערב בית משפט של ערעור בממצאי הערכאה הדיונית? האם מתחשבים בערעור בהתפתחויות עובדתיות מאז פסק הדין המשליכות על הערכת הנזק (ראו ע"א 6996/98 שבשוביץ נ' תורג'מן, פ"ד נד (3) 757.

 

ייחוד חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וחוק האחריות למוצרים פגומים

עקרונות הערכת הנזק שלעיל חלים גם על נזקים הנגרמים בתאונות דרכים אך בכפוף להוראות מיוחדות שבחוק הפיצויים. אלה כוללות: תקרה לפיצויים בגין אבדן השתכרות (4 (א) (1)); ניכוי מס (4 (א) (2)); תקרה על נזק שאינו ממוני (4 (א) (3), 4 (ב) ותקנות מיוחדות); פס"ד על דרך הפשרה (4 (ג)); תשלום תכוף (סעיף 5 ותקנות); תשלומים עתיים (סעיף 6 ותקנות מיוחדות); כללים למינוי מומחה רפואי (סעיף 6א ותקנות); קביעת דרגת נכות לפי חוק אחר (סעיף 6ב). הוראות דומות קיימות בחוק האחריות למוצרים פגומים.

 

צווים

לצד תרופת הפיצויים קיימת תרופת הציווי (סעיפים 75-72 לפקודת הנזיקין). מהו מעמדה בדיני נזיקין בהשוואה למעמדה בקניין ובחוזים? במהות תרופה זו עוסק פס"ד אבנרי. השאלה נדונה גם בע"א 6339/97 רוקר נ' סולומון. מהו היתרון הקיים מבחינת הניזוק בסעד זה? מהו הניתוח הכלכלי הרלבנטי? לעניין זה חשובה האבחנה בין liability rules ל – property rules. מה נקבע בקודיפיקאציה בעניין זה?

 
 

חומר הקריאה

1. ע"א 140/00עיזבון אטינגר נ. החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי (מיום 15.3.04) (ס' 73-80).

2. ע"א 9474/03 גדיש בע"מ נ. פאהום בע"מ, (טרם פורסם, 21.11.2006).

3. ע"א 5610/93 זלסקי נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ד נא (1) 68, ס' 1, 9-5, 15-14 לפס"ד אור.

4. רע"א 4932/97 אסרף נ. המגן חברה לביטוח בע"מ פ"ד נג (5) 129.

5. ע"א 3049/93 ג'רוג'סיאן נ. רמזי נב (3) 792 (קובץ ה 2434).

6. ע"א 6978/96 עמר נ. קופת חולים פ"ד נה (1) 920.

7. ע"א 3375/99 אקסלרד נ. צור שמיר פ"ד נד (4) 450, ס' 8-4 לפסק הדין.

8. ע"א 7942/99 עזבון אבני נ. ביטוח ישיר פ"ד נה (2) 511.

9. ע"א 11152/04 פרדו נ. מגדל חברה לביטוח, (טרם פורסם, 16.10.2006), פס' 13-12 25-19 לפסק דינו של השופט ריבלין

10. ע"א 398/99 קופת חולים נ. דיין ואח' פ"ד נה (1) 765.

11. ע"א 773/81 עזבון פרייליך נ. מדינת ישראל פ"ד לו (4) 816, ס' 1, 5, 24-16, 31-28 לפסק הדין.

12. ע"א 9656/03 עזבון מרציאנו נ. ד"ר זינגר (טרם פורסם, 11.4.2005), פס' ל- סוף.

13. ע"א 2099/94 חיימס נ. איילון חברה לביטוח בע"מ פ"ד נא (1) 529, ס' 16-1 לפסק הדין.

14. ע"א 467/77 הורוביץ נ. רשות הנמלים פ"ד לג (2) 256, 262ב - 267א, 269ו - 270ד.

15. ע"א 214/89 אבנרי נ. שפירא פ"ד מג (3) 840, ס' 13-11 לפסק הדין.

 
 

 

 
Free Joomla Templates