עורכי דין - צור קשר

שם*:
מייל:
טלפון*:
הודעה:

התחברות עורכי דין


שכחתי את הסיסמה
אין לך חשבון עדיין? צור חשבון

שמור על קשר עורכי דין

דיני נזיקין arrow ריבוי מעווללים
ריבוי מעווללים

כללי

כאשר לנזקיושל התובעאחראי יותרממעוול אחד מתעוררות השאלההאם ניתןלראות במעוולים קבוצת מעוולים אחת – מעוולים יחד. תשובהחיובית לשאלהזו מעוררתשתי שאלותנוספות. האחת, מהי מערכתהיחסים בין הניזוק לביןקבוצת המעוולים? השאלה השנייההיא מהי מערכת היחסיםהפנימית בתוךקבוצת המעוולים? שאלות אלה מומחשות באירוע הבא.

 

 

אירוע

פרחים יקריערך במשתלההשייכת לנפתלינפגעים כתוצאהמזיהום הנפלטמארובות שלושהמפעלים שוניםוסמוכים: "המתיך", "היוצק" ו"המשחיז". מקור הפסולת הוא בהבערת חומר דלק מאיכות ירודהאותו רוכשיםהיצרנים במשותףמן היבואן. על אף שידוע מהי כמות הדלקששורף כל מפעל, אין יודעים מהי תרומתו של כל אחד מהם לזיהום המשתלה או לנזק שנגרםלפרחים. נפתליתובע את "המשחיז" ואת "המתיך" בעוולות הרשלנות, המטרד, והפרתחובה חקוקה. תביעתו מתקבלתנגד "המשחיז" אך נדחית נגד "המתיך". עתה הוא מבקש לתבועאת "היוצק". מהן בשלב זה זכויות ההשתתפות של "המשחיז" נגד "המתיך" ו"היוצק"?

 

 

מעוולים יחד

מעוולים שוניםשגרמו לתובענזק יחשבוכמעוולים יחד, כקבוצת מעוולים, כאשר: א) מדובר במזיקים במשותף ב) המזיקים עוולובנפרד אך הנזקים שגרמוהתמזגו לנזקאחד שאינוניתן להפרדהלגורמיו השונים. ראו לעניין זה פס"ד אדרי נ' עזיזיאן.

מזיקיםבמשותף. מתי ייחשבו מזיקיםשונים כמזיקים במשותף, דהיינוככאלה שביצעואותה עוולהכנגד הניזוק?

מזיקיםבנפרדשגרמונזקשאינוניתןלחלוקה. כאשר נזק נתון נגרם על ידי מעוולים שונים אך לא ניתן לקבוע מהו חלקו של כל מזיק בנזק הכולל, מועבר נטל ההוכחה אל המזיקים להוכיחמי גרם לאיזה חלק מהנזק. מדוע? ראינו כי ספק אם תוצאה זו צודקת במצבשבו לנזקהכולל תרם גם גורם שאין עמו אשם. כאשרהנטל לא מורם, נחשביםהמזיקים למעוולים יחד. מה עמדת בית המשפט בעניין זה בפרשת מלך?

 

מערכת היחסים בין הניזוק התובע לקבוצת הנתבעים

משנקבע כי מדובר בקבוצתמעוולים—מעוולים יחד—קובעהדין כי אחריותם כלפיהניזוק היא "יחד ולחוד" (סעיף 11 לפקהנ"ז). משמעותו של מושג זה היא שהניזוק יכול לתבוע כל אחד מהמזיקים על מלוא נזקו. השאלההיא האם תתכנה תביעותעוקבות, דהיינוהאם ניתןלתבוע מזיקאחד לאחרשנתבע מזיקאחר. האם יש לעניין זה שוני בין תביעה שהצליחה לביןתביעה שנכשלה? ומהו הדיןכאשר הניזוקהתפשר עם מזיק אחד? האם יוכללתבוע מזיקאחר? ראו פס"ד שירוטונ' קוקואשוילי.

היכולת לתבועתביעות עוקבותמוגבלת על ידי האמור בסעיף 83 לפקהנ"ז. מהן המגבלות שם? כמו כן מוגבלת יכולת זו על ידי כלל "השתק הפלוגתא" השייך לקבוצתכללי סופיותהדיון הידועים ככללי "מעשה בית דין". בע"א 1041/97 סררו נ' נעליתומרסבע"מ (פ"ד נד (1) 642) (רשות) מתומצתת ההלכה לפיההשתק פלוגתאיוצר מחסוםדיוני לבעלדין המבקשלשוב ולהתדיין בשאלה שהוכרעה במשפט קודםאם הייתהזו הכרעהמפורשת, חיוניתלתוצאה, ולצדשכנגדו מועליתטענת ההשתקבמשפט המאוחר "היה יומו" במשפט המוקדם ביחסלאותה הכרעה. כיצד משפיעכלל זה על היכולת לתבוע תביעותעוקבות?

 

 

מערכת היחסים בין המזיקים לבין עצמם

למזיק ששילםלניזוק את מלוא הנזקמוקנית מכוחסעיף 84 לפקהנ"ז זכות השתתפות כלפי מזיקאחר החברבקבוצת המעוולים יחד. מהו מקורה של זכות זו? האם זוהיתביעת נזיקין?

המבחנים בסעיף 84 הנ"ל לחלוקת הנזקבין המזיקים השונים באמצעות זכות ההשתתפות כמוהם כמבחנים לחלוקת הנזקבמקרה של אשם תורם לפי סעיף 68 לפקהנ"ז. מהם מבחנים אלה? מהו הדיןכאשר אין יודעים מהו חלקו של כל מעוול בנזק? ראו פס"ד עמיר נ' קונפינו. הניחו כי לתובע נגרם נזק של 100 וכי חלקו של כל אחד משני המזיקים הוא 50. התובע התפשרעם מזיקא על 40 ופטר אותומאחריות. מהן התביעות שתוגשנה בהמשך? ראו ג'ורי נ' מ"י (בן-פורת).

האם תביעתהשתתפות של מעוול נגד מעוול אחר חייבת להיעשות במשפט נפרדמאוחר? ראו פס"ד שירוטולעיל. מכשירדיוני חשובבהקשר זה הוא "ההודעה לצד שלישי".

 
נסו את כוחכם בניתוח האירוע שלעיל.
 

חומר הקריאה

1. ע"א 22/75 אדרינ. עזיזיאן פ"ד ל (1) 701, פסק דינושל השופטשמגר בלבד.

2. ע"א 610/94 בוכבינדרנ. כונסהנכסיםשלבנקצפוןאמריקה(טרם פורסם) ס' 32-31 לפסק הדין.

3. ע"א 600/86 עמירואח' נ. קונפינוואח' פ"ד מו (3) 233, 251.

4. ד"נ 15/88 מלךנ. קורנהויזרפ"ד מד (2) 89.

5. ע"א 532/77 שירוטונ. קוקואשויליפ"ד לב (1) 645.

6. ע"א 132/86 ג'ורינ. מ. י.פ"ד מב (1) 555, 555 ופס"ד של השופטת בן-פורת.

 

 

 
Free Joomla Templates