עורכי דין - צור קשר

שם*:
מייל:
טלפון*:
הודעה:

התחברות עורכי דין


שכחתי את הסיסמה
אין לך חשבון עדיין? צור חשבון

שמור על קשר עורכי דין

דיני נזיקין arrow אחריות למעשי הזולת
אחריות למעשי הזולת

כללי


ככלל, אדם חב בנזיקין רק בשל מעשיו שלו. עם זאת, ישנם מקרים שבהם אדם חב בשל מעשיו של אחר. חיובו של נתבע בנזיקין בשל מעשיו של אדם אחר עשוי להתבסס על אחד משני בסיסים - אחריות אישית, ואחריות שילוחית. אחריות אישית בשל מעשי הזולת היא אחריות רגילה. מעשי הזולת מגבשים את אחריותו האישית של הנתבע כלפי הזולת על בסיס עוולה שביצע הנתבע. אחריות שילוחית למעשה הזולת מבוססת על תפישה שונה לחלוטין. מהי תפישה זו? הפקודה מכירה בשני סוגי קשרים כיוצרי אחריות שילוחית: מעביד - עובד (סעיף 13), ושולח - שלוח (סעיף 14). אלה יידונו להלן. אחריות מעסיק למעשי קבלן עצמאי (סעיף 15) נתפסת כמבוססת על אחריות אישית. לגבי קשר השידול/שותפות (סעיף 12) קיימות דעות שונות. סוג נוסף של אחריות בנזיקין, טיפוסית לדיני התאגידים, היא אחריות אישית של התאגיד המבוססת על תורת האורגנים. עוולת האורגן נתפשת כעוולת התאגיד.

 

אחריות המשדל/משתף (סעיף 12)


קראו את סעיף 12 לפקהנ"ז. כאשר הנתבע הוא שותף מלא לעוולה שביצע הזולת אחריותו נובעת מהתנהגותו העוולתית, וניתן לחייבו גם ללא סעיף 12 (פס"ד הילמן). כאשר תרומתו לעוולה היא חלקית – סיוע, ייעוץ, שידול – מקור האחריות הוא בסעיף 12. האם האחריות היא אישית? שילוחית? הוראה זו (להלן – שידול) מעוררת שאלות נוספות: מה דינו של שידול רשלני (האם נדרש יסוד נפשי)? והאם נדרש שידול למעשה העוולה ממש או למעשה המצמיח את העוולה? ומהי משמעות חלופת ה"אשרור"? ראו פס"ד רינת

.

אחריותו של בעל חוזה (סעיף 15)


קראו את סעיף 15 לפקהנ"ז. הסעיף שולל ברישא את אחריותו של בעל חוזה לעוולה שביצע קבלן עצמאי. האם הסעיף יוצר בכך חסינות? ראו פס"ד שאה. הסיפא לסעיף מפרטת 5 מצבים שבהם יחוב בעל החוזה לעוולת הקבלן. האם במצבים אלה מוטלת על בעל החוזה אחריות אישית או שילוחית? ואם מדובר באחריות אישית, במה שונה אחריות זו מאחריות המוטלת ממילא מכוח עוולות אחרות? ראו במיוחד סעיף 15(4). "חיקוק" בסעיף 15(4) כולל גם את פקודת הנזיקין, על עוולות המטרדים. התוצאה היא שכאשר קבלן עצמאי יוצר סיכון ברשות הרבים אחראי לכך מעסיקו בעל החוזה גם אם האחרון לא התרשל. ראו לעניין זה את פסה"ד מורד ו-שאה. האם מי ששכר חברת הובלות להעברת תכולת דירתו אחראי לנזק שנגרם עקב התפזרות המטען על הכביש בשל רשלנות המוביל? ראו למשל רע"א 3415/98 מדינת ישראל נ' סלמה, פ"ד נג (4) 721, 725 סעיף 7 לעניין פרגולה שבנה קבלן ואשר הועפה לחצר בית ספר סמוך.

 

אחריותו השילוחית של המעביד (סעיף 13)


הבסיס הרעיוני. מהי ההצדקה להטלת אחריות שילוחית על מעביד בשל עוולה שביצע עובדו, על אף העדר אשם כלשהו מצד המעביד? איזה מבין שיקולי המדיניות שהכרנו חל כאן?
תנאי האחריות. מן הבסיס הרעיוני הנ"ל נגזרים שלושה תנאי אחריות: קשר עבודה, ביצוע עוולה על ידי העובד, וזיקה סיבתית בין העוולה לקשר העבודה – העוולה בוצעה "תוך כדי" העבודה.
קשר עבודה. מהי הזיקה המצדיקה הטלת אחריות שילוחית על הנתבע כ"מעביד"? עיינו בהגדרת "מעביד" בסעיף 2 לפקהנ"ז. האם קיים קשר עבודה בין: שופטים למדינה? חייל לצבא? מנהל מחלקה ובית החולים? אם כן, מהם המבחנים הרלבנטיים?
ביצוע עוולה על ידי העובד. מהו ההבדל בין מקרה שבו העובד נהנה מחסינות דיונית לבין מצב שבו העובד נהנה מחסינות מהותית? עסקנו בסוגיה זו במהלך הדיון באחריות רשויות ציבור.
ביצוע עוולה "תוך כדי" העבודה. קראו את סעיף 13 (ב) לעניין המבחנים לקיומה של זיקה בין קשר העבודה לעוולה שביצע העובד. האם עובד המפר הוראה של מעביד מבצע עוולה "תוך כדי עבודתו"? פסה"ד מדר ושטיבל מרחיבים את אחריותו השילוחית של המעביד במצבים שאינם נתפשים לכאורה כעונים על דרישת ה"תוך כדי". כיצד נעשית הרחבה זו?

 

אחריותו השילוחית של השולח (סעיף 14)


קראו את סעיף 14 לפקהנ"ז. במה שונה השלוח מן העובד מחד גיסא ומן הקבלן העצמאי מאידך גיסא? דיון מפורט בסוגיה זו מצוי בפס"ד ניסים. מהם מבחני השליחות העולים מפסק-דין זה? האם צה"ל אחראי לעוולה שביצע נהג באוטובוס "אגד" שעה שזה מסיע חיילים לביתם? האם מוכר דירה חוב באחריות שילוחית לעוולה שביצע עורך-דינו כלפי קונה הדירה?

 

חומר הקריאה


1. ע"א 6871/99 רינת נ. רום פ"ד נו (4) 72, 87-83 (ס' 11-9).
2. ע"א 748/82 עיריית ת"א - יפו נ. מורד פ"ד מ (3) 74 עמ' 79ב - 80.
3. ע"א 513/88 ויג'י שאה נ. שני (כרבסי) (לא פורסם) ס' 1, 10-7.
4. ע"א 502/78 מדינת ישראל נ. ניסים פ"ד לה (4) 748, עד סעיף 22 לפסק הדין.
5. ע"א 338/60 מדינת ישראל נ. מדר פ"ד טו 1569, 1575-1572, 1578ה - 1596.
6. ע"א 445/88 כונס הנכסים הרשמי כמפרק בנק צפון אמריקה נ. שטיבל פ"ד מד (3) 331 (סעיפים 9 ואילך לפסק דינו של השופט מצא).

 
Free Joomla Templates